zhào shì guì

作者:朱庆余
出处: 雪夜与真上人宿韩协律宅
诗句: 此欢那敢忘,世贵丈夫名。

zhào jiā yún

作者:张籍
出处: 送海南客归旧岛
诗句:海上去应远,蛮家云岛孤。

zhào yún guāng

作者:李孙宸
出处: 宿黄龙洞早起出坐流杯石
诗句: 玉乳千秋漱,云光镇日浮。

zhào liáng

作者:司马光
出处: 送祖泽之守陜
诗句:子良多愧,余光每乞灵。

zhào wéi liáng

作者:杨简
出处: 上邓宪生辰 其四
诗句:有孙维良, 秉德正方。

zhào chūn shān

作者:释慧性
出处: 偈颂一百零一首 其二○
诗句:春山青,春水绿。